Hamas' stadga

Hamas' stadga

Den Islamiska motståndsrörelsens stadga

18 augusti 1988

I Allahs, den mest nåderikes namn


"I ären det bästa folk, som frambragts bland människorna, enär I påbjuden det tillbörliga och förbjuden det otillbörliga och tron på Gud. Och om de, som fått skriften, trodde, så vore det bättre för dem; bland dem finas rättrogna, men de flesta av dem äro de ogudaktiga. De skola aldrig kunna tillfoga eder annat än ringa skada, och om de strida mot eder, vända de eder ryggen, och sedan få de ingen hjälp. Uselhet hopas över dem, varhelst de anträffas utom i förbund med Gud och i förbund med människor; de ådraga sig Guds vrede och armod hopas över dem, och detta därför att de förnekade Guds tecken och dräpte profeterna utan sak, och därför att de voro olydiga och begingo överträdelser." (Al-Imran, vers 109 -111. Z: v. 106-108)

"Israel kommer att existera och kommer att fortsätta att existera till dess islam kommer att utplåna det, precis som det utplånade andra före sig." (martyren, imam Hassan al-Banna, i välsignat minne).

"Den Muslimska världen står i brand. Var och en av oss borde hälla vatten, och det spelar ingen roll hur lite, för att släcka vadhelst man kan, utan att vänta på de andra." (shejk Amjad al-Zahawi, i välsignat minne).


I Allahs, den mest nåderikes namn


Inledning

Pris ske Allah, till vilken vi tar vår tillflykt för att få hjälp, och vilkens förlåtelse, ledning och stöd vi söker; må Allah välsigna Profeten och ge honom frälsning, hans medföljare och anhängare och till dem som utförde hans budskap och antog hans lagar - eviga böner och välsignelser så länge som jord och himmel varar. Därefter:

O Folk: Utifrån mitten av besvär och ett hav av lidande, utifrån hjärtats häftiga slag i trogna hjärtan och renade vapen; utifrån pliktkänsla och till besvarande av Allahs befallning, har kallelsen utgått att samla människor samman och förmå dem att följa Allahs vägar, leda dem att ha en bestämd vilja för att fullfölja sin livsuppgift, att övervinna alla hinder och svårigheter på vägen. En ständig föreberedelse har pågått och så har också beredskapen att offra livet och allt som är värdefullt för Allahs sak.

Så gick det till när kärnan (i rörelsen) formades och började jämna vägen genom det upprörda havet av hopp och förväntningar, av önskningar och längtan, av problem och hinder, av smärta och utmaningar, både inom och utom.

När idén var mogen, grodde fröna och plantan fick sin rot i verkligheten, långt från övergående känslor, och hatfull hast. Den Islamiska Motståndsrörelsen växte fram för att utföra sin uppgift genom att kämpa för sin Skapare, med sina vapen sammanflätade med alla deras vapen som kämpar för Palestinas befrielse. Deras kämpars anda mötte alla de kämpars anda som har offrat sina liv på Palestinas mark, ända sedan den erövrades av Profetens medföljare. Allah välsigne honom och ge honom frälsning, intill denna dag.

Denna stadga för den Islamiska Motståndsrörelsen (HAMAS), klargör dess bild, avslöjar dess identitet, beskriver dess ståndpunkt, förklarar dess mål, talar om dess hopp, och begär dess stöd, antagande och deltagande i dess led. Vår kamp mot judarna är mycket stor och mycket allvarlig. Den behöver all uppriktig kraft. Den är ett steg som oundvikligen måste följas av andra steg. Rörelse är bara en skvadron som måste stödjas av fler och fler skvadroner från denna stora Arabiska och Muslimska värld, intill dess fienden har besegrats och Allahs seger är fullbordad.

Alltså ser vi dem komma vid horisonten "och du skall höra om det härefter" "Gud har skrivit: 'Jag skall sannerligen segra, jag och mina apostlar'; Gud är sannerligen stark och väldig" (Meningsbytet, vers 21).

"Säg: 'Detta är min väg; jag kallar eder till Gud på grund av insikt, jag och den, som följer mig. Gud allena all ära! Jag hör icke till månggudadyrkarne.'" (Josef, vers 107. Z: v. 108.)


Definition av Rörelsen


Ideologiska utgångspunkter


Artikel Ett:

Den Islamiska Motståndsrörelsen: Rörelsens program är islam. Från islam hämtar den sina idéer, sätt att tänka och förståelse av universum, livet och människan. Den hämtar stöd därav för överväganden i allt vad den företar sig, och inspireras därav för ledning i sin väg.


Den Islamiska Motståndsrörelsens relation till det Muslimska Brödraskapet


Artikel Två:

Den Islamiska Motståndsrörelsen är en av det Muslimska Brödraskapets grenar i Palestina. Den Muslimska Brödraskapsrörelsen är en universell organisation som utgör den största islamiska rörelsen i modern tid. Den kännetecknas av sin djupa och riktiga förståelse och sin fullständiga omfattning av alla muslimska begrepp rörande alla aspekter av livet, kulturen, tron, politiken, ekonomin, utbildningen, samhället rättvisan och rättskipningen, spridandet av islam, utbildning, konst, information, de ockulta vetenskaperna och konvertering till islam.


Struktur och uppbyggnad


Artikel Tre:

Den grundläggande strukturen hos den Islamiska Motståndsrörelsen består av muslimer som har givit sin trohetsed till Allah, vilket de sannerligen tillber, - "Jag har skapat jinnerna och människorna endast för syftet att tillbe" - som känner sin plikt gentemot dem själva, deras familjer och deras land. I allt detta fruktar de Allah och höjer jihad-banéret i ansiktet på alla förtryckare, så att de skall göra landet och folket fritt från deras orenhet, uselhet och ondska.

"Nej, vi skola slunga sanningen mot lögnen, så att hon utplånar den, och se, den förgås" (Profeterna, vers 18.)

Artikel Fyra:

Den Islamiska Motståndsrörelsen välkomnar varje muslim som omfattar dess tro och ideologi och följer dess program, håller dess hemligheter, och vill tillhöra dess led och utföra plikten. Alla kommer säkerligen att belöna denne.


Den Islamiska Motståndsrörelsens utsträckning i tid och rum


Artikel Fem:

Tidrymd för den Islamiska Motståndsrörelsen: Genom att anta islam som sitt sätt att leva, går rörelsen tillbaka till tiden för det islamiska budskapets födelse, av den rättfärdige stamfadern, för Allah är dess mål, Profeten dess exempel och Koranen dess konstitution. Dess utsträckning i rummet är varsomhelst där det finns Muslimer som omfattar islam som deras sätt att leva, överallt i världen. Eftersom det är så, så är dess utsträckning till jordens djup och räcker ut till himlen.

"Har du ej lagt märke till, huru Gud framställer en liknelse? Ett gott ord är som ett gott träd, vars rot är fast och vars grenar sträcka sig upp mot himmelen, Och som bär frukt vid alla tider på sin Herres tillskyndelse. Ja. Gud framställer liknelser för människorna, för den händelse de månde låta förmana sig." (Abraham, vers 24-25. Z: v. 29-30.)


Kännetecken och oberoendeArtikel Sex:

Den Islamiska Motståndsrörelsen är en framstående palestinsk rörelse, vars trohet står till Allah, och vars sätt att leva är islam. Den strävar efter att höja Allahs banér över varje centimeter av Palestina, för under islams beskydd kan anhängare av alla religioner samexistera i säkerhet och trygghet när det gäller deras liv, egendom och rättigheter. I avsaknad av Islam kommer strider att vara förhärskande, förtryck att spridas, ondskan vara förhärskande och schismer och krig kommer att utbryta.

Hur framstående var icke den Muslimska poeten Mohamed Ikbal, när han skrev:

"Om tron förloras, finns det ingen säkerhet och det finns inget liv för honom som inte tillhör religionen. Han som accepterar ett liv utan religion, har tagit utplåning till sitt livs följeslagare."

Den Islamiska Motståndsrörelsens allmängiltighetArtikel Sju:

Som ett resultat av det faktum, att de muslimer som håller sig till den Islamiska Motståndsrörelsens vägar, sprider sig över hela världen, uppbådar stöd för den och dess ståndpunkter, strävar för att gynna dess strävanden, så är Rörelsen universell. Den är väl utrustad för det till följd av klarheten i dess ideologi, dess ädla syfte och upphöjdheten i dess mål.

Rörelsen ska ses och utvärderas och dess roll erkännas utifrån denna grund. Den som förnekar dess rätt, söker undgå att stödja den och vägra se fakta, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt, borde vakna och se att händelserna har hunnit i fatt honom och att det inte finns någon logik som rättfärdigar hans attityd. Man måste förvisso lära från tidigare exempel.

Orättvisan från släktingar är svårare att bära än hugget från ett indiskt svärd.

"Vi hava ock nedsänt skriften med sanningen till dig till bekräftelse på den skrift, som kommit före den, och stadfästelse därpå; så döm då mellan dem efter vad Gud nedsänt och rätta dig ej efter deras hugskott med åsidosättande av den sanning, som kommit dig till del! Var och en av eder hava vi givit en norm och en väg. Om Gud velat, så skulle han hava gjort eder till en enda menighet, men det var för att han skulle pröva eder med avseende på det han givit eder; så tävlen nu med varandra i det goda! Till Gud skolen I allesammans återvända, och han skall tala om för eder det, som I tvistaden om." (Bordet, vers 48. Z: v. 52-53.)

Den Islamiska Motståndsrörelsen är en av länkarna i kedjan av kampen mot de sionistiska inkräktarna. Den går tillbaka till 1939, till uppkomsten av martyren Izz al-Din al Kissam och hans stridande släktingar, medlemmar av det Muslimska Brödraskapet. Den fortsatte att utsträcka sig till att bli ytterligare en länk som inbegrep palestiniernas och det Muslimska Brödraskapets kamp i kriget 1948 och det Muslimska Brödraskapets jihad-operationer år 1968 och därefter.

Dessutom, om länkarna har befunnit sig långt från varandra och om hinder, utplacerade av dem som är sionismens lakejer, i kämparnas väg har försvårat kampens fortsättning, så strävar den Islamiska Motståndsrörelsen att förverkliga Allahs löfte, oavsett hur länge det kommer att ta. Profeten, må Allah välsigna honom och ge honom frälsning, har sagt:

"Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna (dödar judarna), när juden gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga O Muslimer, o Abdulla, det är en jude bakom mig, kom och döda honom. Bara Gharkad-trädet kommer inte att göra det, eftersom det är ett av judarnas träd." (Berättat av al-Bukhari och Muslim.)

Den Islamiska Motståndsrörelsens mottoArtikel Åtta:

Allah är dess mål, Profeten dess föredöme, Koranen dess konstitution; Jihad är dess väg och döden för Allahs sak är den mest upphöjda av dess önskningar.


Målsättningar


Motiv och målsättningarArtikel Nio:

Den Islamiska Motståndsrörelsen uppstod vid en tid då islam hade försvunnit från livet. Därför skakade regler, begrepp rycktes upp, värden ändrades och onda människor tog kontrollen, förtryck och mörker härskade, fega blev som tigrar: hemländer förråddes, folk skingrades och tvingades vandra över hela världen, rättvisan försvann och falskheten ersatte den. Ingen förblev på sin rätta plats. När Islam inte är närvarande på arenan, så ändrar sig alltså allting. Från detta tillstånd härrör motiven.

När det gäller målsättningarna: De kämpar mot falskheten, besegrar och kuvar den så att rättvisan skall härska, hemländer återfås och från deras moskéer skall rösten från mu'ezzin höjas utropande etablerandet av islam, så att folk och saker kommer att återvända till deras rätta platser och Allah är vår hjälpare.

"Š men om Gud ej betvingade människorna genom varandra, så skulle jorden bliva ödelagd, men Gud är ynnestfull emot all världen." (Kon, vers 251. Z: v. 252.)

Artikel Tio:

När den Islamiska Motståndsrörelsen jämnar vägen, kommer den att stödja de förtryckta och de kränkta med all sin makt. Den kommer inte att spara någon möda för att bringa rättvisa och besegra orättvisan, i ord såväl som handling, på denna plats och varthelst den kan nå och ha inflytande.


Strategier och metoder


Den Islamiska Motståndsrörelsens Strategier: Palestina är islamisk waqfArtikel Elva:

Den Islamiska Motståndsrörelsen anser att landet Palestina är en islamisk waqf vigd åt framtida Muslimska generationer intill domedagen. Den, eller någon del av den, får inte förslösas: den, eller någon del av den, får inte ges upp. Vare sig ett arabland eller alla arabländer, vare sig någon kung eller president, eller alla kungar och presidenter, vare sig någon organisation eller alla av dem, oavsett om de är palestinska eller arabiska, äger rätten att göra det. Palestina är en islamisk waqf vigd åt muslimska generationer intill domedagen. Eftersom det är så, vem kan då göra anspråk på rätt att representera muslimska generationer intill domedagen?

Detta är den lag som styr landet Palestina i den islamiska sharian (lagen) och det samma gäller för varje land som muslimerna har erövrat med våld, eftersom muslimerna under tiden för de (islamiska) erövringarna vigde dessa länder till muslimska generationer intill domedagen.

Det hände på följande sätt: När ledarna för de islamiska arméerna erövrade Syrien och Irak, sände de till muslimernas kalif, Omar bin-el-Khatab, en fråga om råd beträffande det erövrade landet - om de skulle dela det mellan soldaterna, lämna det åt sina ägare, eller vad? Efter konsultationer och diskussioner mellan muslimernas kalif, Omar bin-el-Khatab och Profetens följeslagare, må Allah välsigna honom och ge honom frälsning, blev det beslutat att landet skulle lämnas åt sina ägare som kunde njuta dess frukter. Denna waqf består så länge jord och himmel består. Varje procedur som står i motsats till islamisk sharia såvitt avser Palestina, är ogiltig.

"Detta är sannerligen den säkraste sanning. Så prisa då din Herres, den Stores namn!" (Händelsen, även kallad Det som måste komma, vers 95-96.)

Hemland och nationalism enligt den Islamiska Motståndsrörelsens i Palestina åsiktArtikel Tolv:

Nationalism är enligt den Islamiska Motståndsrörelsens åsikt en del av den religiösa tron. Ingenting i nationalismen är mera betydelsefullt eller djupare än när en fiende beträder muslimskt land. Att göra motstånd mot och kuva fienden är varje muslimsk man eller kvinnas individuella plikt. En kvinna kan gå ut att strida mot fienden utan sin makes tillåtelse, och det gör också slaven: utan sin herres tillåtelse.

Ingenting liknande kan påträffas i någon annan regim. Detta är ett oomtvistligt faktum. Om andra nationalistiska rörelser är förbundna med materialistiska, mänskliga eller regionala orsaker, så innehåller den Islamiska Motståndsrörelsen såväl dessa element som de mera betydelsefulla element vilka ger den själ och liv. Den är ansluten till andens källa och livets givare, som höjer i hemlandets sky det himmelska banér som förenar jord och himmel med ett starkt band.

"den rätta vägen är tydligt skild från förvillelsen, och den, som förnekar Tagut och tror på Gud, han håller fast i det starkaste handtag, som ej har någon rämna, ja Gud är den Hörande, den Vetande". (Kon, vers 256. Z: v. 257.)

Fredliga lösningar, initiativ och internationella konferenserArtikel Tretton:

Initiativ och så kallade fredliga lösningar och internationella konferenser står i strid med den Islamiska Motståndsrörelsens principer. Att missbruka någon del av Palestina är ett missbruk som riktas mot en del av religionen. Den Islamiska Motståndsrörelsens nationalism är en del av dess religion. Dess medlemmar har matats med det. De strider i syfte att höja Allahs banér över sitt hemland. "Allah kommer att utmärka sig, men de flesta människor vet inte om det."

Från tid till annan kallar man till församlandet av en internationell konferens för att undersöka sätt att lösa (den palestinska) frågan. En del accepterar och andra avvisar idén, av den ena eller andra orsaken, med en eller annan föreskrift för att gå med på att samla konferensen och att delta i den. Med kännedom om de parter som konferensen består av och aktuella attityder gentemot muslimska problem, så anser inte den Islamiska Motståndsrörelsen att dessa konferenser är kapabla att genomföra de krav, återställa rättigheter eller göra rättvisa åt de förtryckta. Dessa konferenser tjänar endast som medel att insätta de otrogna i muslimernas land som skiljemän. När har otrogna förmått ge rättvisa åt de troende?

"Men judarne och de kristna skola aldrig bliva tillfreds med dig, förrän du följer deras lära. Säg: 'Guds vägledning är förvisso den rätta vägledningen', och om du rättar dig efter deras hugskott efter all den kunskap, som kommit dig till del, får du sannerligen ingen beskyddare eller hjälpare i Gud." (Kon, vers 120. Z: v. 114.)

Det finns ingen lösning på den Palestinska frågan utom genom jihad. Initiativ, förslag och internationella konferenser är alla ett slöseri med tiden och fåfänga strävanden. Palestinierna vet bättre än att gå med på att leka med deras framtid, rättigheter och öde. Som det sägs i den hedervärda hadithen:

"Syriens folk är Allahs piska i hans hand. Han vräker genom dem sin hämnd över vem han önskar bland sina slavar. Det är otänkbart att hycklarna ska ha framgång och inte de troende. De kommer säkert att dö av bedrövelse och desperation."

De tre cirklarnaArtikel Fjorton:

Frågan rörande Palestinas befrielse hänger samman med tre cirklar: den Palestinska cirkeln, den Arabiska cirkeln och den Islamiska cirkeln. Var och en av dessa cirklar har sin uppgift i kampen mot sionismen. Varje cirkel har sina plikter, och det är ett fruktansvärt misstag och ett tecken på djup okunnighet att förbise någon av dessa cirklar. Palestina är ett Islamiskt land som har den första av de två kiblah (riktning i vilken muslimerna vänder sig vid bön), den tredje av de (Islamiska) helgedomarna, och avreseplatsen för Mohammeds midnattsresa till de sju himlarna (dvs. Jerusalem).

"Honom allena ära, honom, som låtit sin tjänare företaga en nattlig färd från det fridlysta templet till det allra avlägsnaste templet, vars hela omkrets vi välsignat, för att visa honom några av våra tecken! Han är förvisso den Hörande, den Seende." (Den nattliga resan, även kallad Israels barn, vers 1.)

Eftersom det är på detta sätt, så är befrielsen av Palestina alltså en individuell plikt för varje muslim, var än han befinner sig. Det är på denna grund, som problemet bör betraktas. Detta borde bli förverkligat av varje muslim.

Den dag som problemet behandlas på denna grund, och när de tre cirklarna mobiliserar sina förmågor, så kommer den nuvarande situationen att förändras och befrielsens dag att närma sig.

"I ären sannerligen föremål för större fruktan i deras bröst än Gud, och detta därför att de äro människor, som intet förstå." (Utdrivningen, även kallad Mönstringen, vers 13.)

Jihad för befrielsen av Palestina är en individuell pliktArtikel Femton:

När fienden lägger beslag på muslimskt land, så blir jihad en individuell plikt för varje muslim. Konfronterad med judarnas intrång i Palestina, är det obligatoriskt att höja jihads banér. För att göra detta erfordras att islamiskt medvetande sprids hos massorna, såväl på den regionala och arabiska som på den islamiska nivån. Det är nödvändigt att ingjuta jihads anda i nationens hjärta så att de skulle konfrontera fienderna och sluta sig till kämparnas skara.

Det är nödvändigt att vetenskapsmän, utbildare och lärare, informatörer och mediafolk, såväl som de utbildade massorna, i synnerhet de unga och shejkerna i islamiska rörelser, tar del i processen att väcka (massorna). Det är viktigt att göra grundläggande förändringar i skolans läroplan, att rena den från spåren av den ideologiska invasion som drabbade den som ett resultat av orientalisterna och missionärerna som infiltrerade regionen efter korsfararnas nederlag inför Salah el-Din (Saladin). Korsfararna insåg att det var omöjligt att besegra muslimerna utan att först låta en ideologisk invasion jämna vägen genom att förvirra deras tankar, vanställa deras arv och göra våld på deras ideal. Endast därefter kunde de invadera med soldater. Detta jämnade i sin tur vägen för den imperialistiska invasion som medförde att Allenby när han gick in i Jerusalem kunde uttala: "Först nu har Korstågen avslutats". General Guru stod vid Salah el-Dins grav och sade: "Vi har återvänt, o Salah el-Din". Imperialismen har underlättat stärkandet av den ideologiska invasionen och fördjupar fortfarande dess rötter. Allt detta har jämnat vägen för förlusten av Palestina.

Det är nödvändigt att i de muslimska generationernas medvetande ingjuta att det Palestinska problemet är ett religiöst problem, som bör hanteras på denna grund. Palestina innehåller islamiska heliga platser. Där finns al-Aqsa-moskén som är förbunden med den stora moskén i Mecka med ett oskiljaktigt band så länge som himmel och jord talar om Isra' (Mohammeds midnattsresa till de sju himlarna) och Mi'raj (Mohammeds uppstigning till de sju himlarna från Jerusalem).

"En dags slaveri för Allahs sak är bättre än världen och vad helst som finns i den. Ett piskslag i Paradiset är bättre än världen och vad helst som finns i den. En tillbedjandes kommande och gående i Allahs tjänst är bättre än världen och vad helst som finns i den." (Som det berättats av al-Bukhari, Muslim, al-Tarmdhi och Ibn Maja.)

"Jag svär vid innehavaren av Mohammeds själ att jag skulle vilja invadera och bli dödad för Allahs sak, därefter invadera och bli dödad och därefter återigen invadera och bli dödad." (Som det berättats av al-Bukhari och Muslim.)Generationernas utbildning


Artikel Sexton:

Det är nödvändigt att följa en islamisk orientering i utbildningen av de islamiska generationerna i vår region genom att lära ut de religiösa plikterna, ett omfattande studium av Koranen, studiet av Profetens sunna (hans ord och gärningar), att lära om islamisk historia och arv från deras autentiska källor. Detta bör göras av specialiserade och lärda människor, som använder en läroplan som på ett hälsosamt sätt formar den Muslimske studentens tanke och tro. Sida vid sida med detta bör också ingå ett ingående studium av fienden, hans mänskliga och finansiella förmåga, att lära om hans svaga och starka punkter, och att lära känna de styrkor som stödjer och hjälper honom. Det är också viktigt att göra sig informerad om aktuella händelser, att följa det som är nytt och att studera analyser och kommentarer om dessa händelser. Det är nödvändigt att planera för nutid och framtid, att studera varje uppkommande trend, så att den kämpande muslimen lever med kännedom om hans mål, syfte och väg genom det som händer omkring honom.

"Käre son, om det än är så litet som ett senapskorn och det är fördolt i en klippa eller i himlarna eller i jorden, skall Gud förvisso draga det fram; Gud är förvisso skarpsynt och insiktsfull. Käre son, förrätta bönen, påbjud det tillbörliga och förbjud det otillbörliga och fördrag tåligt vad som händer dig! Detta är förvisso i sin ordning. Förvrid ej ansiktet på människorna, och gå ej spotskt på jorden! Gud älskar förvisso ingen, som är inbilsk och skrytsam." (Lokman, vers 16-18, Z: v. 15-17.)

Den Muslimska kvinnans roll


Artikel Sjutton:

Den muslimska kvinnan har i befrielsekampen en lika viktig roll som den muslimske mannen. Hon är den som gör människor. Hennes roll är stor när det gäller att leda och utbilda de nya generationerna. Fienderna har insett att hennes roll är viktig. De anser att de skulle ha vunnit slaget om de kan leda och uppfostra henne på det sätt de önskar, långt från islam. Det är därför som du ser dem ge dessa försök en konstant uppmärksamhet genom informationskampanjer, filmer, skolornas läroplaner, och i detta syfte använder de sina lakejer som är infiltrerade genom sionist-organisationer med olika namn och utseenden, såsom Frimurarna och Rotary, spionagegrupper och andra, vilka alla inte är någonting annat än subversiva celler och sabotörer. Dessa organisationer har stora resurser som möjliggör för dem att spela sina roller i samhällena med syftet att uppnå de sionistiska målen och att fördjupa de begrepp som skulle tjäna fienden. Dessa organisationer opererar i avsaknad av Islam och folkets avlägsnande därifrån. De islamiska folken borde utföra sina uppgifter genom att konfrontera dessa sabotörers konspirationer. Den dag som islam kontrollerar och leder livets angelägenheter kommer dessa organisationer som är fientliga till humanitet och islam, att utplånas.

Artikel Arton:

Kvinnan, oavsett om hon är moder eller syster, har i den stridande familjens hem sin viktigaste uppgift i att se efter familjen, uppfostra barnen och bibringa dem Islams moraliska värden och tankar. Hon har att lära dem att utföra de religiösa plikterna för att förbereda dem för den uppgift att strida som väntar dem. Det är därför som det är nödvändigt att fästa stor uppmärksamhet vid skolor och den läroplan som följs när det gäller utbildningen av muslimska flickor, så att de kommer att växa upp till goda mödrar som är medvetna om sin roll i frihetskampen.

Hon måste ha tillräcklig kunskap och förståelse gällande utförande av hushållsuppgifter, eftersom hushållning och undvikandet av slöseri i familjebudgeten är ett av kraven för att kunna fortsätta vägen framåt förbi de svåra omständigheter som omger oss. Hon ska ha framför sina ögon att de pengar som är tillgängliga för henne är precis som blod vilket inte skall flyta annat än genom ådrorna så att både barn och vuxna kan fortsätta leva.

"De Gud undergivna, både män och kvinnor, de rättrogna, både män och kvinnor, de andaktsfulla, både män och kvinnor, de sannfärdiga, både män och kvinnor, de tåliga, både män och kvinnor, de ödmjuka, både män och kvinnor, de allmosegivande, både män och kvinnor, de fastande, både män och kvinnor, de kyska, både män och kvinnor, och dem, som flitigt åkalla Gud, både män och kvinnor, har Gud förvisso berett förlåtelse och stor lön." (De förbundna, vers 35.)


Den Islamiska konstens uppgift i befrielsekampen


Artikel Nitton:

Konsten har regler och måttstockar genom vilka det kan avgöras om den är islamisk eller för-islamisk (jahili). Den Islamiska befrielsens frågor är i behov av islamisk konst för att göra oss stolta, utan att höja den ena sidan av människans natur över den andra, men snarare höja dem alla samtidigt och i harmoni.

Människan är en unik och underbar varelse, som skapats ur en handfull lera och ett andetag från Allah. Islamisk konst vänder sig till människorna på denna grund, under det att för-islamisk konst vänder sig till kroppen med tonvikt på dess komponent av lera.

Boken, artikeln, bulletinen, predikan, uppsatsen, den populära dikten, det poetiska odet, sången, skådespelet och annat, innehåller den Islamiska konstens karaktäristika. Alltså tillhör dessa förutsättningarna för ideologisk mobilisering, förnyad kost på resan och rekreation för själen. Vägen är lång och lidandet stort. Själen kommer att uttråkas, men islamisk konst förnyar dess energi, får rörelsen att återuppstå, och ingjuter i dem upphöjda meningar och ett riktigt handlingssätt. "Ingenting kan förbättra jaget om det har dragit sig tillbaka utom att skifta från ett sinnelag till ett annat."


Socialt ömsesidigt ansvar


Artikel Tjugo:

Det muslimska samhället är ett ömsesidigt ansvarstagande samhälle. Profeten, böner och hälsningar till honom, sade: "Välsignade är de generösa, både i staden och på resa, som har samlat allt de hade och delat det lika mellan sig."

Den islamiska andan är den som borde råda i varje muslimskt samhälle. Det samhälle som konfronterar en ond fiende som handlar på ett sätt som liknar nazism, utan att göra skillnad mellan man och kvinna, mellan barn och gamla - ett sådant samhälle har rätt till denna Islamiska anda. Vår fiende förlitar sig på kollektiva straffmetoder. Han har berövat människor sina hemländer och sin egendom, förföljt dem i deras exil och på deras samlingsplatser, brutit ben, skjutit mot kvinnor, barn och gamla, med eller utan orsak. Fienden har kastat tusentals människor i fångläger där de lever under omänskliga förhållanden. Till detta skall läggas förstörelsen av hus, barn som blir föräldralösa, utmätandet av grymma dom mot tusentals ungdomar, som tvingar dem att tillbringa sina bästa år i fängelsehålor.

I denna sin nazistiska behandling gör judarna inget undantag för kvinnor och barn. Deras politik att ingjuta skräck i människors hjärtan är avsedd för alla. De attackerar människor vad avser deras levebröd, pressar dem på pengar och hotar deras heder. De hanterar människor som om de vore de värsta krigsförbrytare. Deportation från hemlandet är som ett slags mord.

För att bemöta dessa handlingar, är det nödvändigt att socialt ansvar råder hos folket. Fienden skall konfronteras av folket som en enda kropp och om en enda medlem skulle klaga, så skulle resten av kroppen svara med att känna samma smärta.

Artikel Tjugoett:

Ömsesidigt socialt ansvarstagande innebär att utsträcka hjälp, finansiell eller moralisk, till alla dem som är behövande och att delta i utförandet av en del av arbetet. Medlemmar av den Islamiska Motståndsrörelsen skall betrakta massornas intressen som deras egna personliga intressen. De skall inte spara någon möda när det gäller att uppnå och behålla dem. De måste förhindra allt elakt spel med de kommande generationernas framtid och med något som kan orsaka en förlust för samhället. Massorna är en del av dem och de är en del av massorna. Deras styrka och framtid tillhör dem. Medlemmarna i den Islamiska Motståndsrörelsen bör dela folkets glädje och sorg, anta allmänhetens krav och de medel genom vi de kan genomföras. Den dag som en sådan anda blir förhärskande, så kommer broderskapet att djupna, samarbetet, sympatin och enigheten att förstärkas och styrkorna att enas för att konfrontera fienden.


Understödjande krafter bakom fienden


Artikel Tjugotvå:

Under en lång tid har fienderna, skickligt och precist, planerat för utförandet av vad de har uppnått. De tog hänsyn till de skäl som påverkar händelsernas gång. De strävade efter att samla en stor och solid förmögenhet, som de anslog till förverkligandet av sin dröm. Med sina pengar tog de kontrollen över världens media, nyhetsbyråer, tidningarna, förlagen, radiostationerna och annat. Med sina pengar anstiftade de revolutioner på olika håll i världen i syfte att uppnå sina intressen och skörda frukterna därav. De låg bakom den franska revolutionen, den kommunistiska revolutionen och de flesta revolutioner som vi hör och har hört om, såväl här som där. Men sina pengar skapade de hemliga samfund, såsom frimurarna, Rotary, Lions och andra på olika håll i världen till syfte att sabotera samhällen och uppnå sionistiska intressen. Med sina pengar hade de möjlighet att kontrollera imperialistiska länder och förmå dem att kolonisera många länder för att möjliggöra för dem att exploatera deras resurser och sprida fördärv där.

Ni kan tala så mycket ni vill om regionala krig och om världskrig. De låg bakom det första världskriget, när de kunde förstöra det islamiska kalifatet, och gjorde finansiella vinster och kontrollerade resurser. De erhöll Balfour-deklarationen, skapade Nationernas Förbund genom vilket de kunde styra världen. De låg bakom det andra världskriget, då de kunde göra enorma finansiella vinster genom vapenhandel, och jämnade vägen för etablerandet av deras stat. Det var de som anstiftade ersättandet av Nationernas Förbund med Förenta Nationerna och säkerhetsrådet för att möjliggöra för dem att styra världen genom dessa. Det finns inget krig som pågår någonstans, som de inte har ett finger med i.

"Så ofta de tända krigets låga, släcker Gud den; de sträva att anstifta ofärd på jorden, men Gud älskar ej ofärdsstiftarne." (Bordet - även kallad Den himmelska måltiden, vers 64. Z: v. 69.)

De imperialistiska krafterna i det kapitalistiska väst och det kommunistiska öst, stöder fienden med all sin makt, i pengar och i människor. De turas om att göra det. Den dag som islam uppträder, kommer otrons krafter att ena sig för att utmana islam, för de otrogna tillhör samma nation.

"I, som tron, skaffen eder icke vänner utom eder egen krets, de där ej upphöra att vara fördärvliga för eder! De skulle önska, att I förgingens; hatet röjer sig i deras mun, men vad deras sinnen dölja är ännu värre. Vi hava nu förklarat tecknen för eder, om I haven förstånd." (Imrans släkt, vers, 118. Z: v. 114.)

Det är inte förgäves, som denna vers avslutas med Allahs ord "om i haven förstånd".Våra attityder gentemot:


A. Islamiska rörelser:


Artikel Tjugotre:

Den Islamiska Motståndsrörelsen betraktar andra islamiska rörelser med respekt och uppskattning. Om den vore oense med dem på någon punkt eller åsikt, så är den ense med dem på andra punkter och åsikter. Den betraktar dessa rörelser, om de visar goda avsikter och hängivenhet åt Allah, som att de tillhör den kategori som försöker hårt eftersom de handlar inom den islamiska cirkeln. Varje aktiv person har sin del.

Den Islamiska Motståndsrörelsen betraktar alla dessa rörelser som en tillgång för sig själv. Den ber till Allah för vägledning och direktiv åt alla och sparar ingen möda för att hålla enighetens banér upplyft, alltid strävande mot dess förverkligande i överensstämmelse med Koranen och Profetens direktiv.

"Hållen fast vid Guds räddningståg allesammans och söndren eder icke, utan kommen ihåg Guds nåd mot eder, då I voren fiender och han förenade edra hjärtan, så att I genom hans nåd bleven bröder! I voren på kanten av en avgrund av eld, men han frälste eder från den; så förklarar Gud sina tecken för eder, för den händelse I månden komma på den rätta vägen." (Imrans släkt, vers 102. Z: v. 98-99.)

Artikel Tjugofyra:

Den Islamiska Motståndsrörelsen tillåter inte förtal eller att man talar illa om individer eller grupper, för den troende ägnar sig inte åt sådana försyndelser. Det är nödvändigt att skilja mellan detta beteende och de ståndpunkter som intas av vissa individer och grupper. Närhelst dessa ståndpunkter är felaktiga, så förbehåller sig den Islamiska Motståndsrörelsen sig rätten att förklara misstaget och att varna för det. Den kommer att sträva mot att visa på den rätta vägen och att bedöma fallet i fråga med objektivitet. Ett vist handlande är förvisso målet för den troende som följer det närhelst han urskiljer det.

"Gud älskar ej, att man sprider ut onda rykten, så framt ej någon lidit orätt; ja, Gud är den Hörande, den Vetande. Om I öppet eller i hemlighet gören vad gott är eller haven undseende med något ont, så är Gud förvisso skonsam och mäktig." (Kvinnorna, vers 147-148.)

B. Nationalistiska rörelser på den palestinska arenan


Artikel Tjugofem

Den Islamiska Motståndsrörelsen respekterar dessa rörelser och inser de omständigheter och förhållanden som omger och påverkar dem. Den uppmuntrar dem så länge som de inte ger sin trohet till det kommunistiska öst eller det korsfarande väst. Den bekräftar för alla som är integrerade i den, eller har sympatier för den, att den Islamiska Motståndsrörelsen är en kämpande rörelse som har en moral och en upplyst livssyn och sättet som den borde samverka med de andra (rörelserna). Den avskyr opportunism och önskar endast folkets väl, såväl individers som gruppers. Den söker inte materiella vinster, personligt anseende, inte heller söker den belöningar från andra. Den arbetar med egna resurser och vad som kan finnas tillgängligt för den "och gör i ordning för dem vadhelst styrka du kan", för uppfyllelsen av plikten och för att erhålla Allahs gillande. Den har ingen annan önskan än denna.

Rörelsen försäkrar för alla de nationalistiska trender som opererar på den palestinska arenan för befrielsen av Palestina, att den finns där för deras stöd och assistans. Den kommer inte att vara mera än så, både i ord och handling, nu och i framtiden. Den finns där för att bygga upp, inte för att riva ned, för att bevara och inte för att förslösa, för att förena, inte för att åtskilja. Den värderar varje gott ord, uppriktig strävan och vänlighet. Den stänger dörren i ansiktet på sidoöverenskommelser och lyssnar inte på rykten och förtal, under det att den samtidigt realiserar rätten till självförsvar.

Vad helst som står emot eller som motsäger dessa trender, är en lögn som spridits av fiender eller av deras lakejer med syftet att utså förvirring, att bringa styrkorna i oordning och att förmå dem att tänka på mindre viktiga frågor.

"I som tron, om det kommer en ogudaktig människa till eder med ett budskap, så skaffen eder upplysning, att I icke av okunnighet mån tillfoga människor ont och så fån ångra vad I gjort!" (Kamrarna, vers 6.)

Artikel Tjugosex:

Med betraktande av de palestinska motståndsrörelser som inte förklarar sin trohet vare sig till öst eller väst på ett positivt sätt, så avhåller sig inte den Islamiska Motståndsrörelsen från att diskutera nya situationer på regionala och internationella nivåer som angår den palestinska frågan. Den gör det på ett så objektivt sätt att den uppenbarar vidden av hur mycket den står i harmoni eller motsättning med de nationella intressena i ljuset av den islamiska synpunkten.

C. Den Palestinska Befrielseorganisationen:


Artikel Tjugosju:

Den Palestinska Befrielseorganisationen ligger den Islamiska Motståndsorganisationen närmast om hjärtat. Den innehåller fadern och brodern, släktingen och vännen. Muslimen stöter inte bort sin fader, broder, släkting eller vän. Vårt hemland är ett, vår situation är den samma, vårt öde gemensamt och vår fiende är en fiende till oss alla.

På grund av omständigheterna som omgav bildandet av organisationen, och till följd av den ideologiska förvirring som rådde i arabvärlden som ett resultat av den ideologiska invasion som arabvärlden har stått under inflytande av sedan korsfararna besegrades och som var, och fortfarande är intensifierad av orientalister, missionärer och imperialister, så antog organisationen idén om en sekulär stat. Och det är så vi betraktar den.

Sekularismen står i total motsättning till religiös ideologi. Attityder, uppförande och beslut härrör ur ideologier.

Det är därför som vi, med all vår uppskattning av den Palestinska Befrielseorganisationen - och det som den kan utvecklas till - och utan att underskatta dess roll i den arabisk-israeliska konflikten, inte kan byta ut det nuvarande och framtida islamiska Palestina mot den sekulära idén. Palestinas islamiska natur är en del av vår religion och var och en som tar lätt på sin religion är en förlorare.

"Vem förkastar väl Abrahams lära annat än den, som ringaktar sig själv?" (Kon, vers 130. Z: v. 124.)

Den dag som den Palestinska Befrielseorganisationen antar islam som sin livsstil, så kommer vi att bli dess soldater och bränsle för dess eld som kommer att förbränna fienden.

Intill den dagen, och vi ber till Allah att den snart skall komma, är den Islamiska Motståndsrörelsen inställning gentemot PLO den av sonen gentemot sin fader, brodern gentemot sin broder och släktingen gentemot släktingen som utstår hans smärta och stöder honom i att konfrontera fienden, som tillönskar honom visdom och god vägledning.

"Stå vid din broders sida, för den som är utan broder är som kämpen som går i strid utan vapen. Din kusin är den vinge man flyger med - kan fågeln flyga utan vingar."

D. Arabiska och islamiska länder:


Artikel Tjugoåtta:

Den sionistiska invasionen är en ond invasion. Den avstår inte från att utnyttja alla metoder, att använda alla ondskefulla och föraktliga vägar får att nå sitt mål. I sina infiltrations- och spionageoperationer förlitar den sig i hög grad på de hemliga organisationer som den gav upphov till, såsom Frimurarna, Rotary och Lions Club och andra sabotagegrupper. Alla dessa organisationer arbetar både öppet och i hemlighet i sionismens intresse och i enlighet med dess instruktioner. Deras mål är att undergräva samhällen, förstöra värden, korrumpera samveten, försämra karaktärer och att utplåna islam. Den ligger bakom narkotikahandeln och alkoholismen i alla dess former, i syfte att underlätta sin kontroll och expansion.

De arabländer som omger Israel ombeds att öppna sina gränser för kämparna från de arabiska och islamiska nationerna så att de kan konsolidera sina insatser med sina muslimska fränder i Palestina.

Vad övriga arabiska och islamiska länder beträffar, så ombeds de att underlätta kämparnas rörelser från och till det, och detta är det minsta de kunde göra.

Vi bör inte glömma att påminna varje muslim att när judarna erövrade den Heliga Staden år 1967, stod de på Aqsa-moskéns tröskel och proklamerade att "Mohammed är död, och hans efterkommande är alla kvinnor".

Israel, judendomen och judarna utmanar islam och muslimerna: "Måtte de fega aldrig sova".

E. Nationalistiska och religiösa grupperingar, institutioner, intellektuella, den arabiska och islamiska världen:


Artikel Tjugonio:

Den Islamiska Motståndsrörelsen hoppas att alla dess grupper ska stå vid dess sida i alla avseenden, ska stödja den, anta dess ståndpunkter och stärka dess aktiviteter och åtgärder, arbeta på att samla stöd för den så att det Islamiska folket kommer att bli en bas och ett stöd för den, att tillföra strategiskt djup på allt människomaterial och informationssfärer, i tid och rum. Detta bör göras genom att sammankalla solidaritetskonferenser, utfärda förklarande bulletiner, gynnsamma artiklar och broschyrer, upplysa massorna beträffande den palestinska frågan, klargöra vad som konfronterar den och de konspirationer som vävs runt den. De borde mobilisera de islamiska nationerna, ideologiskt, utbildningsmässigt och kulturellt, så att dessa folk kommer att vara utrustade för att utföra sin roll i det avgörande befrielseslaget, precis som de gjorde när de besegrade korsfararna och tatarerna och räddade den mänskliga civilisationen. Detta är förvisso inte svårt för Allah.

"Gud har skrivit: 'Jag skall sannerligen segra, jag och mina apostlar'; Gud är förvisso stark och väldig." (Meningsutbytet, vers 21.)

Artikel Trettio:

Skribenter, intellektuella, mediafolk, talare, utbildare och lärare, och alla de olika sektorerna i den arabiska och islamiska världen - alla av dem uppmanas att utföra sin roll, fullgöra sin plikt, på grund av den vildsinta sionistiska offensiven och det sionistiska inflytandet i många länder som utövas genom finansiell och media kontroll, så väl som de konsekvenser som allt detta leder till i större delen av världen. Jihad är inte hänvisat till att bära vapen och till att konfrontera fienden. Det effektiva ordet, den välskrivna artikeln, den användbara boken, stöd och solidaritet - tillsammans med det uppriktiga syftet att höja Allahs banér högre och högre - allt detta är element i Jihad för Allahs sak.

"Vemhelst som mobiliserar en kämpe för Allahs sak är själv en kämpe. Vemhelst som stöder en släkting till en kämpe, han är själv en kämpe." (Återberättat av al-Bukhari, Muslim, Abu-Dawood och al-Tarmadhi.)

F. Anhängare av andra religioner: Den Islamiska Motståndsrörelsen är en humanistisk rörelse


Artikel Trettioett:

Den Islamiska Motståndsrörelsen är en humanistisk rörelse. Den tar hand om mänskliga rättigheter och vägleds av islamisk tolerans i sina förbindelser med anhängare av andra religioner. Den strider inte mot någon av dem utom om de strider mot den eller om de står i dess väg så att de förhindrar dess åtgärder och förspiller dess ansträngningar.

Under islams vingar är det möjligt för anhängarna av de tre religionerna - islam, kristendom och judendom - att samexistera i fred och lugn med varandra. Fred och lugn skulle inte vara möjligt utom under islams vingar. Tidigare och senare historia är de bästa vittnena därom.

Det är en plikt för anhängarna av andra religioner att upphöra med att ifrågasätta islams överhöghet i denna region, eftersom den dagen som dessa anhängare skulle ta över där så skulle det inte bli något annat än blodbad, omflyttningar och terror. Var och en av dem står i motsättning till sina religionsvänner, för att inte tala om anhängarna av andra religioner. Tidigare och senare historia är full av exempel som bevisar detta faktum.

"De skola ej bekämpa eder samfällt, utan blott i befästa städer eller bakom murar; deras mannamod inbördes är väldigt, och du tänker dig dem eniga, men deras hjärtan äro söndrade, och detta därför att de äro människor, som ej hava något förstånd." (Utdrivningen, vers 14.)

Islam skänker åt envar hans legitima rättigheter. Islam förhindrar intrång i andra människors rättigheter. De sionistiska naziaktiviteterna mot vårt folk kommer inte att vara länge. "För orättvisans stat varar blott en dag, men rättvisans stat varar till domedagen."

"Gud förbjuder eder icke att vara vänliga och iakttaga rättvisa mot dem, som ej bekämpat eder för religionens skull och icke utdrivit eder från edra hem; Gud älskar förvisso dem, som iakttaga rättvisa." (Den prövade, vers 8.)


Försöket att isolera det palestinska folket:


Artikel Trettiotvå:

Världssionismen försöker att tillsammans med de imperialistiska makterna, genom en detaljerad plan och en intelligent strategi att avlägsna en arabstat efter den andra från cirkeln av kamp mot sionismen, i syfte att den slutligen skall konfrontera endast det palestinska folket. Egypten blev i hög utsträckning avlägsnad från cirkeln av kamp, genom det förrädiska Camp David-avtalet. De försöker förmå andra arabländer att ingå liknande avtal och att ställa dem utanför cirkeln av kamp.

Den Islamiska Motståndsrörelsen uppmanar arabiska och islamiska nationer att skrida till allvarlig och uthållig handling för att förhindra framgången av denna förfärliga plan, att vara folket för faran som uppkommer genom att lämna cirkeln av kamp mot sionismen. Idag är det Palestina, i morgon kommer det att bli ett land eller ett annat. Den sionistiska planen är gränslös. Efter Palestina, strävar sionisterna mot att expandera från Nilen till Eufrat. När de har slukat den region de tog över, kommer de att sträva mot ytterligare expansion, och så vidare. Deras plan uttrycks i "Sions vises protokoll", och deras nuvarande handlande utgör bästa beviset för vad vi säger.

Att lämna cirkeln av kamp med sionismen är högförräderi, och förbannad vare han som gör så. "Ty den, som på den dagen vänder dem ryggen, ådrager sig därmed Guds vrede, så framt han ej vänder om till strid eller sluter sig till någon annan skara; hans hemvist varder helvetet. Ja, vilket olycksaligt mål!" (Krigsbytena, vers 16.) Det finns ingen annan utväg annat än att koncentrera all kraft och energi för att bemöta denna nazistiska, onda tatarinvasion. Alternativet är förlusten av vårt land, kringspridandet av medborgare, spridandet av fördärv på jorden och förstörandet av religiösa värden. Låt varje person veta att han är ansvarig inför Allah, för "den som utför den ringaste goda handling kommer att belönas i motsvarande mån, och den som utför den ringaste onda handling kommer också att belönas i motsvarande mån".

Den Islamiska Motståndsrörelsen betraktar sig som spjutspetsen i cirkeln av kamp mot världssionismen och ett steg på vägen. Rörelsen lägger sina insatser till insatserna hos alla dem som är aktiva på den palestinska arenan. Arabiska och islamiska folk borde lägga till ytterligare steg; islamiska grupperingar över hela den arabiska världen skulle också göra på samma sätt, eftersom alla dessa är de bäst utrustade för den framtida rollen i kampen mot de krigshetsande judarna.

"Š och vi hava utsått fiendskap och hat ibland dem ända till uppståndelsens dag. Så ofta de tända krigets låga, släcker Gud den; de sträva att anstifta ofärd på jorden, men Gud älska ej ofärdsstiftarne." (Bordet, vers 64. Z: v. 69.)

Artikel Trettiotre:

Den Islamiska Motståndsrörelsen, som har sin grund i de allmänna koordinerade och av varandra beroende uppfattningarna av universums lagar, och som flyter i ödets ström genom att konfrontera och bekämpa fienderna i försvaret av muslimerna och den islamiska civilisationen och de heliga platserna, av vilka den första är al-Aqsa-moskén, uppmanar de arabiska och islamiska folken, deras regeringar, folkliga och officiella grupperingar, att frukta Allah i vad avser deras syn på den Islamiska Motståndsrörelsen och deras förbindelser med den. De borde stödja och uppbacka den, som Allah vill att de ska göra, ge den mer och mer resurser intill dess Allahs syfte har uppnåtts när styrkorna samlas, kämpar förenar sig med andra kämpar och massorna överallt i den islamiska världen ska stiga fram i ett svar till pliktens krav under ett ljudligt proklamerade av: Hell till Jihad. Deras rop kommer att nå himlarna och dess återskall kommer att fortgå till dess befrielsen har uppnåtts, inkräktarna besegrats och Allahs seger fullkomnats.

"Ja, Gud skall sannerligen hjälpa dem, som hjälpa honom - Gud är sannerligen stark och väldig -." (Vallfärden, vers 40. Z: v. 41.)


Historiens vittnesbördKonfrontation mot inkräktarna historien igenom:


Artikel Trettiofyra:

Palestina är världens navel och kontinenternas korsväg. Sedan historiens gryning har den varit ett mål för expansionister. Profeten, Allah välsigne honom och give honom frälsning, har själv pekat på detta faktum i den ädla hadith där han kallade på sin hedervärda följeslagare, Ma'adh ben-Jabal, och sade: "O Ma'ath, när jag är borta skall Allah lägga Syrien öppet för dig, från Al-Arish till Eufrat. Dess män, kvinnor och slavar skall stanna kvar där till domedagen. Oavsett vem av er som väljer en av de syriska stränderna, eller det Heliga Landet, så skall han befinna sig i konstant strid intill domedagen".

Expansionisterna har mer än en gång kastat sina blickar på Palestina, som de attackerade med sina arméer för att uppnå sina syften med det. Så hände det att korsfararna kom med sina arméer, och tog med sig sin tro och bar med sig sitt kors. De lyckades besegra muslimerna för en tid, men muslimerna kunde återta landet endast när de stod under sitt religiösa banérs beskydd, enade sina uttalanden, helgade Allahs namn och forsade ut i strid under Salah ed-Din al-Ayyubis ledarskap. De kämpade i nästan tjugo år och till slut var korsfararna besegrade och Palestina befriat.

"Säg till dem, som äro otrogna: 'I skolen bliva besegrade och församlas i helvetet. Ja, vilken olycksalig bädd!" (Imrans släkt, vers 12. Z: v. 10.)

Detta är det enda sättet att befria Palestina. Det råder ingen tvekan om historiens vittnesbörd. Det är en av universums lagar och en av existensens regler. Ingenting kan besegra järn utom järn. Deras falska futtiga tro kan endast bli besegrad av den rättfärdiga islamiska tron. En tro kan inte bekämpas annat än av en tro, och i sista hand går segern till de rättvisa, för rättvisan är sannerligen segerrik.

"Så har nu vårt ord kommit till våra tjänare, de utsände; De äro sannerligen de segerrika Och våra härskaror de segrande." (De uppställda, även kallad I sluten ordning, vers 171-173.)

Artikel Trettiofem:

Den Islamiska Motståndsrörelsen tar allvarligt på korsfararnas nederlag inför Salah ed-Din al-Ayyubi och räddningen av Palestina ur deras händer, men också på tatarernas nederlag vid Ein Galot, när Qataz och Al-Dhaher Bivers bröt deras makt och räddade den arabiska världen från tatarernas anlopp som syftade till att förstöra varje uttryck för mänsklig civilisation. Rörelsen tar lärdom och exempel av detta. Det nuvarande sionistiska anloppet har också föregåtts av korsfarar-räder från väst och andra tatar-räder från öst. Precis som muslimerna konfronterade dessa räder och planerade kampen mot och besegrandet av dem, så kommer de att vara kapabla att konfrontera den sionistiska invasionen och att besegra den. Detta är verkligen inget problem för den allsmäktige Allah, under förutsättning av att avsikterna är rena, beslutsamheten verklig och att muslimerna har fått fördel av tidigare erfarenheter, och gjort sig av med effekterna av ideologisk invasion och följt sina förfäders seder.


Den Islamiska Motståndsrörelsen består av soldater:


Artikel Trettiosex:

Samtidigt som den jämnar vägen, betonar den Islamiska Motståndrörelsen åter och åter igen till alla vårt folks söner, till de arabiska och islamiska nationerna, att den inte söker personlig ryktbarhet, materiell vinning eller social utmärkelse. Den syftar inte till att konkurrera med någon från vårt folk, eller att ta hans plats. Absolut ingenting sådant. Den kommer inte att agera mot någon av islams söner eller mot dem bland icke-muslimer som är fredliga mot den, om de så är här eller någon annanstans. Den kommer bara att tjäna som ett stöd för alla grupperingar och organisationer som opererar mot den sionistiske fienden och dess lakejer.

Den Islamiska Motståndsrörelsen antar islam som sin livsstil. Islam är dess tro och religion. Den Islamiska Motståndsrörelsen betraktar sig som deras soldater som, vem det vara månde, antar islam som sin livsstil, vare sig det är en organisation, en gruppering, ett land eller någon annan entitet.

"Vi ber Allah att visa oss den rätta vägen, att göra oss till ett exempel för andra och att döma mellan oss och vårt folk med sanning. 'O Herre, döm mellan oss och vårt folk med sanning, för Du är den bäste domaren'." (Al Araf, på svenska kallad Skiljeväggen respektive Urskillning, vers 89 enligt den engelska översättningen.)

Den sista av våra böner blir en lovsång till Allah, universums Herre.Källa: The Avalon Project: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/hamas.htm [2004-05-05] (engelsk översättning)

©: Lennart Eriksson för den svenska översättningen [2006-09-25], utom korancitaten på svenska som har hämtats ur K. V. Zetterstéens översättning, 4. uppl., Wahlström & Widstrand, 2003. Det sista korancitatet har dock översatts från den engelska texten av Lennart Eriksson.